• Algemene Ledenvergadering 28-10-2019

  Beste HSV Sporters (leden/ouders en supporters),

  Maandag 28 oktober 2019, aanvang 20.00 uur is de Algemene Ledenvergadering. Niet alleen belangrijke voor leden maar zeker ook voor directe familie (ouders van jeugdleden) en iedereen die betrokken is met onze club. De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering met o.a. de verantwoording voor bestuursbeleid, financiën en besluitvorming over de richting die wij met onze club opgaan.

  Agenda jaarvergadering 2019-2020 - Maandag 28 oktober 2019 - kantine open 19.30 uur, aanvang vergadering om 20.00 uur

  1. Opening

  2. Mededelingen/ingekomen stukken

  3. Notulen vorige jaarvergadering

  4. Jaarverslagen

  5.1. Secretariaat/algemene ledenadministratie

  5.2 Senioren

  5.3. Jeugd

  5.4. Sponsorzaken

  5.5. Kantine

  5.7. Toernooicommissie

  5.8. Onderhoudscommissie

  5.9 Technische commissie

  De jaarverslagen liggen in de kantine voor de geïnteresseerden. Wij adviseren u om iets vroeger aanwezig te zijn zodat u deze op uw gemak kunt doorlezen. Op de vergadering bent u in de gelegenheid om hierover vragen te stellen.


  6. Verslag penningmeester

  6.1. Jaarcijfers 2018/19

  6.2. Verslag kascommissie

  6.3. Begroting 2019/2020

  7. Vaststelling contributie 2020/2021

  7.1 Mandaat van max. 10% contributieverhoging nieuwe seizoen. Op dit moment is er nog geen contributieverhoging gepland voor 2020/2021. Maar kostenstijgingen, wijzigingen in het ledenaantal en/of de noodzaak om krachten in de kantine te kunnen betalen

  7.2 Bestuur stelt voor om de vrijwilligersvergoeding te verhogen van €30,-- naar €60,-- en vraagt hiervoor toestemming

  8. Verantwoording beleid

  9. Invulling commissies waarbij verschillende nog in en aangevuld moeten worden

  Onderhoudscommissie: John Altena, Barry Hendrikse, Ton Hollak

  Scheidsrechters coördinatie: Vacature

  Sponsorcommissie: Hidde Sijbrands, Joop Sijbrands, Barry Hendrikse, Yvonne Jansen

  Seniorencommissie: Vacature

  Jeugdcommissie: Rob van Drimmelen i.s.m. Ramon Jonker en Mark Slond

  Technische commissie jeugd: Mark Slond (HO) en Rob van Drimmelen (i.s.m. Nando van Drimmelen)

  Technische commissie senioren: Ronald Monker, vacature

  Materiaal en inkoop: Ronald Monker (senioren), Rob van Drimmelen (jeugd)

  Vrijwilligerscoördinatie: Vacature(s)

  Kantinecommissie: Vacature vaste coördinator (i.s.m. Lourens Jonkman, Hans Lerch)

  Jeugdactiviteitencommissie: Ilse Hendrikse, Danielle van Leuffen, Martine Schilpzand

  Toernooicommissie (jeugdtoernooi) Mark Slond, Peter Fokker, Rick Visser, Ilse Hendrikse

  Kascommissie: Sipco de Vries, Ian de Vries

  Website- en communicatiecommissie: Ed Buters, Piotr Horszczaruk, Hidde Sijbrands

  Activiteiten/evenementen commissie: Vacature(s)

  10. Verkiezing bestuur

  Op grond van artikel 2A worden nieuwe bestuursleden kandidaat gesteld door het huidige bestuur of door tenminste drie leden. Kandidaten moeten dit schriftelijk indienen 24uur voor aanvang van de vergadering bij het secretariaat van HSV Sport 1889.

  Op grond van artikel 13 lid 5 van de statuten treden na een zittingsperiode van drie jaar onderstaande bestuursleden af:

  Aftredende/verkiesbare leden:

  - Hans van de Linde Bestuur (wedstrijdsecretaris) a.i., wil aftreden eventueel voor maximaal 1 jaar herkiesbaar

  - Ilse Hendrikse Penningmeester aftredend/h erkiesbaar

  - Paul Buis Voorgesteld als bestuurslid

  - Hidde Sijbrands Voorgesteld als bestuurslid

  Voorstel bestuur:

  - Frank Eek Dagelijks bestuur (voorzitter)

  - Ilse Hendrikse Dagelijks bestuur (penningsmeester)

  - Vacature Dagelijks bestuur (secretaris)

  - Rob van Drimmelen Bestuur (Jeugdvoorzitter)

  - Vacature, Hans vd Linde a.i. Bestuur (wedstrijdsecretaris)

  - Hans Lerch Bestuur (algemeen)

  - Paul Buis Bestuur (algemeen)

  - Hidde Sijbrands Bestuur (algemeen, a.i. secretaris)

  11. Rondvraag

  12. Sluiting en drankje na